Vyhláška 358 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

Ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.630/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje teplota TUV na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu TUV a rozpočítavania množstva dodaného tepla.