Zmena pravidiel rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného na vykurovanie v súvislosti s vydaním Vyhlášky č.503/2022 Z.z.

Uvedená vyhláška stanovuje:

  1. teplotu teplej vody na odbernom mieste,
  2. pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,
  3. pravidlá rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla (kotolňa),
  4. pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo tepla dodaného v teplej vode,
  5. pomer základnej zložky a spotrebnej zložky nákladov na množstvo dodaného tepla, na množstvo dodaného tepla na vykurovanie alebo množstvo tepla vyrobeného v decentralizovanom zdroji tepla,
  6. pravidlá rozpočítavania ekonomicky oprávnených nákladov na teplo vyrobené v decentralizovanom zdroji tepla.

V nasledujúcom texte sú ozrejmené niektoré pojmy a zmeny, ktoré vyhláška prináša a ktoré priamo ovplyvňujú, resp. úplne menia doterajší spôsob rozpočítavania nákladov na množstvo dodaného tepla pre ÚK.

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie podľa určených meradiel alebo pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov.

Ak sú v objekte rozpočítavania (bytový dom) zapojené pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) alebo určené meradlá na meranie tepla u konečného spotrebiteľa, celkové náklady na množstvo dodaného tepla na vykurovanie za kalendárny rok sa rozdelia na spotrebnú zložku a základnú zložku, pričom odporúčaný podiel základnej zložky je 60%. Vlastníci bytov a nebytových priestorov môžu rozhodnúť o zmene podielu základnej zložky, ktorý však nemôže byť  nižší ako 30%.

Základná zložka (jej odporúčaný podiel v zmysle vyhlášky je 60%, alebo podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov, minimálne 30%) sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory, ktoré sú odpojené od vykurovacej sústavy v objekte rozpočítavania.

Základná zložka sa rozpočítava aj medzi byty a nebytové priestory v nadstavbách a vstavbách do podkrovia s individuálnym vykurovaním, pričom sa pre podlahovú plochu uplatní koeficient 0,2.

Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní zapojiť pomerové rozdeľovače rovnakého typu s rovnakým algoritmom výpočtu námeru, alebo určené meradlo na meranie tepla alebo neumožní zapojiť alebo prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na tých zariadeniach, ak o ich inštalácii rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov, alebo ak povinnosť prevádzkovať funkciu diaľkového odpočtu na týchto zariadeniach ukladá osobitný predpis alebo nie je možné zapojiť pomerové rozdeľovače  podľa pokynov výrobcu pomerových rozdeľovačov, konečný spotrebiteľ neumožní ich odčítanie, vykoná zásah, čím spôsobí ich nesprávnu funkciu, alebo ich poškodí, určí sa náhradná spotreba podľa vzorca uvedeného v príslušnom paragrafe vyhlášky (§ 8, ods. 6).

Pri poruche určeného meradla alebo pomerového rozdeľovača sa náhradná spotreba určí ako priemerná hodnota nameraných údajov za posledné dve zúčtovacie obdobia, počas ktorých je toto určené meradlo alebo pomerový rozdeľovač použité.

Ak sú v objekte rozpočítavania nainštalované pomerové rozdeľovače, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru, ktoré sú uvedené vo vyhláške, na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.

To znamená, že  ak sa v objekte rozpočítavania spotreba tepla meria určeným meradlom, koneční spotrebitelia môžu rozhodnúť o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu bytu alebo nebytového priestoru len na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby.

Ak v rámci zúčtovacieho obdobia pre objekt rozpočítavania podiel špecifických nákladov vykurovacieho priestoru prekročí hodnotu 2,5 upraví sa základná zložka na najbližšie celé percento so zaokrúhlením nahor tak, že hodnota podielu špecifických nákladov vykurovaného priestoru je maximálne 2,5 alebo menšia.

Ak počas zúčtovacieho obdobia dôjde k zmene konečného spotrebiteľa, základná zložka sa konečným spotrebiteľom prerozdelí podľa pravidiel vyplývajúcich z vyhlášky k dátumu zmeny konečného spotrebiteľa.

Rozpočítavanie nákladov na vykurovanie v prípade, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodnú o zmene koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestnosti bytu alebo nebytového priestoru na základe písomného odôvodneného stanoviska odborne spôsobilej osoby v súlade s vyhláškou, sa realizuje v súlade s ich rozhodnutím.

Z Vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. aj naďalej vyplýva, že rozpočítavanie množstva dodaného tepla na vykurovanie a množstva tepla na teplú vodu sa vykoná a doručí konečnému spotrebiteľovi za zúčtovacie obdobie, ktorým je jeden kalendárny rok do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ktoré sú v rozpore s ustanoveniami vyhlášky, musia byť uvedené do súladu s touto vyhláškou do 30. júna 2023.

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla podľa Vyhlášky MH SR č. 503/2022 Z. z. sa po prvýkrát uskutoční v roku 2024, t. j. bude sa týkať zúčtovacieho obdobia roku 2023. Rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov prijaté do 31. decembra 2022, ak nie sú v rozpore s ustanoveniami vyhlášky, zostávajú aj naďalej v platnosti.

Na zmenu koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestností bytu alebo nebytového priestoru v prípadoch, ak sú v objekte rozpočítavania  nainštalované pomerové rozdeľovače, alebo ak sa v objekte rozpočítavania spotreba tepla meria určeným meradlom, sa do 31. júla 2024 nevyžaduje písomné odôvodnené stanovisko odborne spôsobilej osoby.

Vyhláškou MH SR č. 503/2022 Z. z., účinnou od 1. januára 2023 sa zrušuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla v znení vyhlášky č. 168/2021 Z. z.

Zaujímavý článok: https://fb102.blog.pravda.sk/2023/01/26/hegerov-minister-hospodarstva-kerel-hirman-vyhlaskou-c-503-o-pomerovych-meracoch-tepla-z-decembra-2022-este-viac-prehlbuje-energeticku-chudobu-slovenskych-obcanov/